BREAST CANCER

Raka se lekuva
Cancer treatment

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ РАК

Разбирането на терминологията свързана с ракът на гърдата може да бъде трудно. Тук са изложени най-често срещаните видове.

Карцинома ин ситу - този термин се използва за рак в ранен стадий, когато той е изцяло ограничен в мястото на възникване. В случая на рак на гърдата, това са началните изменения локализирани в зависимост от мястото на възникване, в каналчетата или лобулите. Раковите клетки не са се разпространили нито в околната тъкан, нито в други органи на тялото.

  • Дуктален карцином ин ситу (ДКИС) - това е най-често срещания тип, неинвазивен карцином на гърдата. ДКИС означава, че ракът е ограничен в рамките на дуктулите. Почти всички жени в този стадий на рак могат да бъдат напълно излекувани.
  • Лобуларен карцином ин ситу (ЛКИС).Това състояние започва в произвеждащите мляко жлези, но не се разпростира извън границите на лобула.

Инфилтративен (инвазивен) дуктален карцином (ИДК) - този тип рак започва от млечните канали, прониква през стената им и инвазира мастната/паренхимна тъкан на гърдата. От там той може да се разпространи и в други части на тялото. ИДК е най-често срещания вид рак на гърдата. Делът му е приблизително 80% от инвазивните карциноми на жлезата.

Инфилтративен (инвазивен) лобуларен карцином (ИЛК) - ракът от този тип започва в млечните жлези и лобули и от там може да се разпространи в различни органи.

 


What are the main types of breast cancer

Understanding the terminology associated with breast cancer can be difficult. Here are exposed the most common species.

Situ carcinomas information - the term used for cancers at an early stage when it is entirely limited to point of origin. In the case of breast cancer, the initial changes are localized depending on the point of origin, or in kanalchetata lobulite. Cancer cells have not spread to any surrounding tissue or other organs of the body.

     *
       Information Duktalen situ carcinoma (DKIS) - this is the most common type, non-invasive breast cancer. DKIS means that the cancer is limited to duktulite. Almost all women in this stage of cancer can be fully cured.
     *
       Information Lobularen situ carcinoma (LKIS). This condition begins in milk producing glands but does not extend outside the lobula.

Infiltrativen (invasive) cancer duktalen (IDK) - this type of cancer starts in the milk channel penetrates through the wall and invazira fat / breast parenchymal tissue. From there it can spread to other parts of the body. IDK is the most common type of breast cancer. Share is approximately 80% of invasive carcinomas of the gland.

Infiltrativen (invasive) cancer lobularen (ILK) - this type of cancer starts in the milk glands and lobuli and there may be spread to other organs.